Булган аймгийн Булган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3  ( 24 мэдээ )

     Аймгийн ИТХ-аас батлан хэрэгжүүлж буй “Эрүүл ирээдүй” дэд хөтөлбөрийг сум орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Булган сумын Засаг даргын Тамгын газраас эхний хагас жилийн байдлаар дараахь ажил үйлчилгээг хийгээд байна.

дэлгэрэнгүй

      “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” дэд хөтөлбөр, Эрх зүйн сургалтын 2019 оны төлөвлөгөөг гаргаж сумын Засаг даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  Эхний хагас жилийн байдлаар зорилго зорилттойгоо уялдуулан нэлээд ажил арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан.

дэлгэрэнгүй

Хөтөлбөрийн зорилго

      Булган сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго нь хүний хөгжил, иргэдийн оролцоон дээр тулгуурласан нийгэм, эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар төр, иргэний харилцаа холбоог бэхжүүлж иргэдийн ажиллаж, амьдрах нөхцлийг сайжруулан эрүүл, аюулгүй, ногоон орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн “Зөв” бодлого барьж ажиллахад оршино.

       Хөтөлбөрийн зорилтууд нь боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хамгааллын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өрхийн үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хоршоо нөхөрлөлийг дэмжих, мал аж ахуйн ашиг шим, үүлдэр угсааг сайжруулах, харилцаа холбоо, зам тээвэр, барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтыг өргөжүүлэх, нийгмийн хэв журам, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, аж ахуй нэгж байгууллагын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог нягтруулах чиглэлийг агуулсан, төр захиргааны бодлого шийдвэрийг иргэдэд ил тод, хөнгөн шуурхай, хариуцлагатай хүргэх, харилцан уялдаа холбоо бүхий бие биенээ дэмжсэн асуудлуудыг тусгасан болно.

дэлгэрэнгүй

Хөтөлбөрийн зорилго

      Булган сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго нь хүний хөгжил, иргэдийн оролцоон дээр тулгуурласан нийгэм, эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар төр, иргэний харилцаа холбоог бэхжүүлж иргэдийн ажиллаж, амьдрах нөхцлийг сайжруулан эрүүл, аюулгүй, ногоон орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн “Зөв” бодлого барьж ажиллахад оршино.

       Хөтөлбөрийн зорилтууд нь боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хамгааллын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өрхийн үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хоршоо нөхөрлөлийг дэмжих, мал аж ахуйн ашиг шим, үүлдэр угсааг сайжруулах, харилцаа холбоо, зам тээвэр, барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтыг өргөжүүлэх, нийгмийн хэв журам, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, аж ахуй нэгж байгууллагын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог нягтруулах чиглэлийг агуулсан, төр захиргааны бодлого шийдвэрийг иргэдэд ил тод, хөнгөн шуурхай, хариуцлагатай хүргэх, харилцан уялдаа холбоо бүхий бие биенээ дэмжсэн асуудлуудыг тусгасан болно.

 

 
 
дэлгэрэнгүй

     “Эрүүл ирээдүй” хөтөлбөрийн сумын ажлын хэсгийг Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/51 тоот захирамжаар сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон.
     Төлөвлөгөөг үндсэн 5 зорилтын хүрээнд 18 арга хэмжээг тусган төлөвлөж, ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн, сумын Засаг даргаар батлуулж ажилласан.
     Мөн Сумын Засаг даргын тамгын газар, харьяа байгууллагуудын ажилчин албан хаагчдад ажлын хариуцлага, хувийн соёлоо сайжруулах талаар “Мэдээллийн цаг”-ийн ажлын үеэр хэлж сануулах болон сургалт мэдээллийн ажлыг хийснээр архи, согтууруулах ундаанаас ангид байх соёл хэвшээд байна.

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2   3  ( 24 мэдээ )

Санал асуулга

Булган сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Цаг агаар